Acerca de

We participate in programs and grants administered by the European Union.

Image by Guillaume Périgois

Fast Track

POLSKI

Chmura analityczna języka naturalnego

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 

Projekt pn. „Chmura analityczna języka naturalnego” realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań

i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

 

Cele projektu: 

Projekt zakłada stworzenie wirtualnej agencji analitycznej oferującej możliwość trenowania zespołu własnych agentów sztucznej inteligencji wydobywających szczegółowe informacje z dokumentów tekstowych oraz użycia ich do ciągłej analizy i ekstrakcji danych z indywidualnie zarządzanego repozytorium dokumentów

 

Planowane efekty: 

Wdrożenie rezultatów projektu nastąpi w formie uruchomienia usługi online w modelu Analytics-as-a-Service oferującej możliwość samodzielnego trenowania agentów sztucznej inteligencji wyspecjalizowanych w wydobywaniu szczegółowych informacji z dowolnych dokumentów tekstowych napisanych w języku naturalnym oraz angażowania tych agentów do masowego przeszukiwania i ekstrakcji danych z dużych zbiorów dokumentów zgromadzonych w indywidualnie zarządzanym repozytorium.
 

Wartość projektu:

2 534 176,34 zł

Wartość dofinansowania projektu:

1 933 874,33 zł

Okres realizacji:

01.10.2020 r.- 30.09.2022 r.

ENGLISH

Natural language analytical cloud

We are implementing a project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Program.

 

The project entitled "Natural language analytical cloud" is part of the National Research Center competition and Development: The Fast Track.

 

Project goals: The project involves the creation of a virtual analytical agency offering the possibility of training a team of own artificial intelligence agents extracting detailed information from text documents and using them for continuous analysis and data extraction from an individually managed document repository.

 

Planned effects: The implementation of the project results will take the form of launching an online service in the Analytics-as-a-Service model offering the ability to independently train artificial intelligence agents specialized in extracting detailed information from any text documents written in natural language and engaging these agents to mass search and extract data from extensive collections of documents stored in an individually managed repository.

 

Project value:PLN 2,534,176.34

 

Project co-financing value: PLN 1,933,874.33

Implementation period: 01/10/2020 - 30/09/2022

Logos of European Union funds

ACESO

POLSKI

ACESO

Realizujemy projekt pn. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Active Assisted Living Programme 2014-2020 (AAL - Call 2019) współfinasowanego przez Komisję Europejską w zakresie Horyzontu 2020.

 

Cele projektu:

ACESO ma na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii sztucznej inteligencji w celu zbudowania zintegrowanej platformy opieki zdrowotnej, w tym dla higieny jamy ustnej, w której inteligentne urządzenia wykorzystują dane w celu poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia (well-being). 

 

Planowane efekty:
Finalnym zamierzeniem Projektu jest opracowanie platformy gromadzącej dane zdrowotne osoby starszej w sposób holistyczny i zintegrowany, na rzecz zrównoważonego zdrowia i dobrego samopoczucia. Osiągnięcie tego wymaga agregacji dużych ilości danych z obszarów prewencji, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz higieny jamy ustnej, wielopłaszczyznowej zintegrowanej analizy zgromadzonych danych oraz modeli uczenia maszynowego. Platforma będzie w stanie rozwijać się dzięki coraz bardziej zaawansowanym możliwościom analitycznym zmierzając w kierunku inteligentnej platformy, która pomoże pacjentom w utrzymaniu zdrowia fizycznego (w tym zdrowia jamy ustnej), promocji zdrowego trybu życia, a opiekunom pozwoli zapewnić zoptymalizowaną, wydajną i efektywną opiekę nad osobą starszą.


 

Wartość projektu:

1 627 705,90 zł

Dofinansowanie otrzymane z NCBR:

1 457 372,72 zł

Okres realizacji: 01.05.2020 r.- 30.04.2023 r.

ENGLISH

ACESO

We are implementing a project entitled "Patient-oriented Intelligent and Renewable Healthcare Solutions" financed by the National Center for Research and Development under the Active Assisted Living Program 2014-2020 (AAL - Call 2019) co-financed by the European Commission for Horizon 2020.

 

Project goals: ACESO aims to use modern artificial intelligence technologies to build an integrated healthcare platform, including for oral hygiene, in which smart devices use data to improve health and well-being.

 

Planned effects: The ultimate goal of the Project is to develop a platform that collects health data of the elderly in a holistic and integrated manner, for the benefit of sustainable health and well-being. Achieving this requires the aggregation of large amounts of data in the areas of prevention, mental and physical health and oral hygiene, multi-faceted integrated data analysis, and machine learning models. The platform will be able to develop thanks to more and more advanced analytical possibilities, moving towards an intelligent platform that will help patients maintain physical health (including oral health), promote a healthy lifestyle, and allow caregivers to provide optimized, efficient and effective care for the person. older.

 

Project value: 1 627 705.90 PLN

 

Co-financing received from the NCBR: PLN 1,457,372.72

 

Implementation period: 01/05/2020 - 30/04/2023

Logo of the AAL Programme
Logo of The National Centre for Research and Development